ฟังก์ชันทางด้านจัดลำดับข้อมูล

4 comments

ฟังก์ชันนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการจัดลำดับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ค่าที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดเป็นต้น
ซึ่งฟังก์ชันทางด้านจัดลำดับข้อมูลนั้นได้แก่


1.ฟังก์ชัน AVERAGE

2.ฟังก์ชัน MAX

3.ฟังก์ชัน MIN

4.ฟังก์ชัน LARGE

5.ฟังก์ชัน SMALL

มาดูรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละฟังก์ชันกันจ้า

1.ฟังก์ชัน AVERAGE

ฟังก์ชัน AVERAGE เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล  เราสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้ได้ เช่นใช้หาค่าเฉลี่ยของยอดขาย  หาค่าเฉลี่ยของคะแนน เป็นต้น

หน้าที่
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของจำนวนทั้งหมด
รูปแบบ
AVERAGE(number1,number2...)
number 1
ตัวเลขหรือการอ้างอิงไปที่ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย
number 2..
ตัวเลขลำดับถัดไปที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE


ข้อควรระวัง
เซลล์ที่อยู่ในช่วงข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย จะต้องไม่เป็นเซลล์ว่างหรือใส่ข้อความไว้  ทางที่ดีควรใส่ค่าศูนย์ 0 ไว้ อย่าปล่อยให้เป็นเซลล์ว่างนะ
2.ฟังก์ชัน MAX 

ฟังก์ชัน MAX  จะใช้หาค่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดจากจำนวนทั้งหมดที่ระบุหรือจำนวนที่มีอยู่ในช่วงเซลล์ทั้งหมดที่อ้างอิง โดยผลลัพธ์ที่ได้จะส่งกลับมาเป็นตัวเลขที่ค่ามากที่สุดในชุดข้อมูลนั้น ๆ

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในจำนวนทั้งหมด
รูปแบบ
MAX(number1,number2...)
number 1
ตัวเลขหรือการอ้างอิงไปที่ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลข  ที่ต้องการหาค่า
number 2..
ตัวเลขลำดับถัดไปที่ต้องการหาค่า


ตัวอย่างการงานใช้ฟังก์ชัน MAX 


3.ฟังก์ชัน MIN

ฟังก์ชัน MIN เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดจากจำนวนที่ระบุ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งกลับมาเป็นตัวเลขนั้น ๆ

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในจำนวนทั้งหมด
รูปแบบ
MIN(number1,number2...)
number 1
ตัวเลข  หรือการอ้างอิงไปที่ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่า
number 2…
ตัวเลขลำดับถัดไปที่ต้องการหาค่า

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน MIN


4.ฟังก์ชัน LARGE

ฟังก์ชัน LARGE จะมีส่วนคล้ายกับฟังก์ชัน MAX แต่จะแตกต่างกันที่ฟังก์ชัน MAX จะส่งค่ากลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับแรกในข้อมูลนั้น ๆ ส่วนฟังก์ชัน LARGE จะให้เราเลือกลำดับได้ เช่น ต้องการหาค่าที่มากที่สุดในลำดับที่ 3 เป็นต้น

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดลำดับที่ระบุ (a) ในชุดข้อมูล
รูปแบบ
LARGE(array,a.)
array
อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีข้อมูล
a
ลำดับที่ต้องการให้ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในลำดับนั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน LARGE
5.ฟังก์ชัน SMALL

ฟังก์ชัน SMALL จะใช้หาค่าที่น้อยที่สุดตามลำดับที่ระบุ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ตรงข้ามกับฟังก์ชัน LARGE ค่ะ

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดของลำดับที่ระบุ (a) ในชุดข้อมูล
รูปแบบ
SMALL(array,a.)
array
อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีข้อมูล
a
ลำดับที่ต้องการให้ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับนั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SMALL4 ความคิดเห็น

สูตร excel ถ้า p7-o7 <=5 ให้แสดงค่านั่น จะเขียนอย่างไร

รบกวนผู้รู้ครับ

=IF(O7-P7<=5,Q7,"มีค่ามากกว่า/เท่ากับ 0")

ถ้าต้องการหา เงินเดือนมากสุด ของพนักงานแต่ละประเภท ต้องใช้เงือนไข และเขียนยังไง ครับผม ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ delete 22 พฤศจิกายน 2557 11:51

เราจะคำนวณโดยใช้สูตรของ วิลคอกซัน ได้ไหม เพราะเครื่องไม่มี spss

back to top